• head_banner_01

FRP ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଅପ୍ ଉତ୍ପାଦ |

  • FRP ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଅପ୍ ଉତ୍ପାଦ |

    FRP ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଅପ୍ ଉତ୍ପାଦ |

    FRP GRP କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଅପ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସର୍ବ ପୁରାତନ FRP ମୋଲିଡିଂ ପଦ୍ଧତି |ଏହା ବ technical ଷୟିକ କ skills ଶଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |ଏହା ଛୋଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରମର ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଉପାୟ, ବିଶେଷତ FR FRP ପାତ୍ର ପରି ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଅଧା ଛାଞ୍ଚ ସାଧାରଣତ hand ହାତ ଲେଆପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

    ଛାଞ୍ଚରେ FRP ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଗଠନମୂଳକ ଆକୃତି ଅଛି |ଉତ୍ପାଦ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚକଚକ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ସଚର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଛାଞ୍ଚ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନୁରୂପ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ |ଯଦି ଉତ୍ପାଦର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଟି ଚିକ୍କଣ ହୁଏ, ତେବେ ଉତ୍ପାଦଟି ମହିଳା ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ |ସେହିଭଳି, ଯଦି ଭିତରଟି ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ପୁରୁଷ old ା on ୍ଚା ଉପରେ olding ା ing ୍ଚା କରାଯାଏ |ଛାଞ୍ଚଟି ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ FRP ଉତ୍ପାଦ ସଂପୃକ୍ତ ତ୍ରୁଟିର ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ |